Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdańska, wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej o przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu odwołania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości - działki nr 260/2 obręb 0048 przy ul. Leszczynowej w Gdańsku

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - t. j. ze zm.)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia strony postępowania administracyjnego o przekazaniu w dniu 29 kwietnia 2022 r. organowi II instancji tj. Wojewodzie Pomorskiemu odwołania Pana Krzysztofa Sakowskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. od decyzji organu I instancji z dnia 05 kwietnia 2022 r. znak BNIM.6821.8.2021.AM, zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, stanowiącej działkę nr 260/2 obręb 0048 Szadółki przy ul. Leszczynowej w Gdańsku, na podstawie art. 124 ust. 1a w zw. z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 - t. j. ze zm.).

Informacje na temat złożonego odwołania można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod numerem tel. 58 323 6809 lub osobiście po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę przez okres 14 dnia od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 10 maja 2022 r.

Metryczka publikacji