Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji przy ul. Władysława Jagiełły w Gdańsku

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.618-3.2021.IG.198367 z dnia 02.09.2021 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 24, budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 25, układu drogowego z miejscami postojowymi, sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, wewnętrznych linii zasilających, kanalizacji telekomunikacyjnej, na działkach nr 114/11, 116/9 i 113/11 obręb 094 przy ul. Władysława Jagiełły w Gdańsku.

 

Decyzja nr WUiA-V.6740.618-3.2021.IG.198367 (835.97 KB)

 

Prezydent Miasta Gdańska

z up.

arch. Jacek Jabłoński

Kierownik

Referatu Architektury – Wrzeszcz

/podpis elektroniczny/

 

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać  telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę.

 

Metryczka publikacji