Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przy ul. Saperów w Gdańsku

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27-03-2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r., poz. 741 ze zmianami)

 

zawiadamiam, że

 

na wniosek z dnia 30-08-2021r. (data wpływu 01-09-2021r., nr RPW/318671/2021), zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 80-110mm i sieci kanalizacji sanitarnej D 200-250mm, na terenie dz. nr: 896, 903, 1182, obręb 0043 w Gdańsku, ul. Saperów oraz demontaż istniejących sieci.

 

Informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 442. Strony mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub w Kancelarii Urzędu, w terminie 7 dni od dokonania obwieszczenia.

 

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 14-09-2021r.

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

arch. Jacek Jabłoński

KIEROWNIK

REFERATU ARCHITEKTURY – WRZESZCZ

Metryczka publikacji