Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49a, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r., poz. 775 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że w dniu 13 września 2023 r., na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kurpińskiego 21 z dnia 24 sierpnia 2018 r., nr rejestru RPW/286789/2018, uzupełniony w dniu 31.10.2018 r. i skorygowany osobiście przez wnioskodawcę w dniu 29.09.2021 r., wydana została decyzja nr WUiA.V.6730.298–5.2018.2023.LW.286789 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego o czterech kondygnacjach z usługami w parterze (klub osiedlowy i drobne usługi dla mieszkańców), halą garażową w poziomie -1 wraz z dojazdem od ulicy Paganiniego przez działkę drogową nr 244/61 obr. 065 - w granicach działek nr: 244/62, 244/63 i 244/17 obr. 065 położonych w rejonie ulic Kamieńskiego i Paganiniego w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 58, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia t. j. od dnia 14 września 2023 r.

Metryczka publikacji