Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r., poz. 775 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że w dniu 15 listopada 2023 r., na wniosek z dnia 19 września 2023 r., nr rejestru RPW/360754/2023, PIW-PAW ARCHITEKCI Sp. z  o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Potokowej 15AC, wydana została decyzja nr WUiA.V.6733.74–5.2023.LW.360754  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę i przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej o przebiegu w granicach działek nr: 485/3, 359/4, 486/3, 487/5 i 481/9 obr. 044 -  na potrzeby realizacji zabudowy wielorodzinnej z wbudowanymi usługami i garażem w granicach działki nr 485/3 obr. 044 przy ul. Żywieckiej w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 58, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia t. j. od dnia 17 listopada 2023 r.

Metryczka publikacji