Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.49 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022r. poz.2000 z późn. zmian.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2022r. poz.503 z późn. zmian.)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA.VI.6733.108-4.2022.KW.483688 z dn.23.01.2023r. polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej systemu otwartego i zamkniętego przy ul. Żabiej/Przybrzeżnej w Gdańsku – dz. nr 146, 144/1, 145, 140, 132/6, 132/4, 34, 33, 70 obr.0112.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury tut. urzędu, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 3236454.

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 24.01.2023r.

Metryczka publikacji