Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn.zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn.zm.)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6733.58-5.2023.EJ.282839 z dnia 14.09.2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV (oświetleniowej) w Gdańsku w ul. Wąwóz i ul. Batalionów Chłopskich na działkach: nr 28 w obrębie 322S; nr: 5/12, 5/11, 6 w obrębie 321S; nr: 44, 45, 46, 10/6, 11, 9/1 w obrębie 313S.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji i postanowienia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę tel. 58 32 36 387.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 15.09.2023r.

 

Metryczka publikacji