Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV dla zasilania budynków magazynowo-produkcyjnych na terenie działek nr 439/2, 832/1, 795/1, 795/2, 828/5 obręb 001, w rejonie ulic Spacerowej, Kielnieńskiej, Al. Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.503)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130 w Gdańsku z dnia 31.08.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV dla zasilania budynków magazynowo-produkcyjnych w rejonie ulic Spacerowej, Kielnieńskiej, Al. Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku (działki nr 439/2, 832/1, 795/1, 795/2, 828/5 obręb 001).

 

Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się publicznego ogłoszenia.

 

Metryczka publikacji