Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późniejszymi zmianami),

Prezydent Miasta Gdańska wykonujący zadania Starosty

zawiadamia o wydaniu w dniu 05.02.2024 r. decyzji nr WUiA-IV.6740.107-9.2023.ASB.50850 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności: p.n. „Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni ul. Radarowej w Gdańsku”

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informacje o inwestycji mogą uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32-36-438 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Uwaga: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 09.02.2024 r.

Metryczka publikacji