Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6740.656-9.2021.ZAL.431491 z dnia 03-06-2022r. dotyczącej budowy zespołu dwóch budynków zamieszkania zbiorowego A i B z funkcją usług w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 151/23 obręb 068 przy ul. Nowomiejskiej w Gdańsku zgodnie z projektem zamiennym, zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA.I.6740.656-5.2018.3-SJ.146957 z dnia 07-08-2018r. o udzieleniu pozwolenia na budowę zespołu dwóch budynków A i B o funkcji biurowo-usługowo-handlowej posadowionych na jednokondygnacyjnych garażach podziemnych wraz z towarzyszącą  infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Gdańsku przy ul. Nowomiejskiej działka 151/23, obręb nr 068 w zakresie objętym projektem zamiennym stanowiącym załącznik niniejszej decyzji

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.656-9.2021.ZAL.431491 z dnia 03-06-2022r. dotyczącej budowy zespołu dwóch budynków zamieszkania zbiorowego A i B z funkcją usług w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 151/23 obręb 068 przy ul. Nowomiejskiej w Gdańsku zgodnie z projektem zamiennym, zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA.I.6740.656-5.2018.3-SJ.146957 z dnia 07-08-2018r. o udzieleniu pozwolenia na budowę zespołu dwóch budynków A i B o funkcji biurowo-usługowo-handlowej posadowionych na jednokondygnacyjnych garażach podziemnych wraz z towarzyszącą  infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Gdańsku przy ul. Nowomiejskiej działka 151/23, obręb nr 068 w zakresie objętym projektem zamiennym stanowiącym załącznik niniejszej decyzji.

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę.

Treść decyzji została zamieszczona na okres 14 dni licząc od dnia 23.06.2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

treść decyzji (297.83 KB)

 

Metryczka publikacji