Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.49 i 61 §4 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023r. poz.775 z późn. zmian.) , w związku z art. 53 ustawy z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023r. poz.977 z późn. zmian.)

           Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedz. przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (reprezentowanej przez pełnomocnika P. Karola Goldman) przesłany za pomocą platformy ePUAP w dn.25.01.2024r. nr rej. RPW/40625/2024 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Niegowskiej w Gdańsku – dz. nr 235, 236, 172, 173, 174 obr.0109, dz. nr 44/2, 44/1, 48, 66/1, 66/5 obr.0124.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr (58) 32 36 454, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii w godzinach pracy tut. Urzędu.

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryczka publikacji