Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6730.111- 4.2022.EJ.214014 dnia 20.06.2022r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych: przedłużenie estakady podsuwnicowej z Budynku 602, z linii blach w kierunku Nabrzeża Ostrawica II wraz z przebudową istniejących instalacji technologicznych i przebudową ściany szczytowej hali 602 oraz przebudowa nabrzeża Ostrawica II i placu montażowego wraz z przebudową instalacji technologicznych w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu na dz. nr: 37/1, 39, 40, 43, 70/2 w obrębie 069

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.1029)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6730.111- 4.2022.EJ.214014 dnia 20.06.2022r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych: przedłużenie estakady podsuwnicowej z Budynku 602, z linii blach w kierunku Nabrzeża Ostrawica II wraz z przebudową istniejących instalacji technologicznych i przebudową ściany szczytowej hali 602 oraz przebudowa nabrzeża Ostrawica II i placu montażowego wraz z przebudową instalacji technologicznych w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu na dz. nr: 37/1, 39, 40, 43, 70/2 w obrębie 069.

W związku z powyższym informuję, że treść ww. decyzji, zamieszczonej w załączeniu, jest dostępna w okresie 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku od dnia 23.06.2022r.

treść decyzji (167.51 KB)

 

Metryczka publikacji