Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 775), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania, na wniosek Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kartuskiej 201 w Gdańsku, z dnia 25 kwietnia 2023 r., nr rejestru wniosku RPW/163587/2023, reprezentowanej przez pełnomocnika: P. Andrzeja Pietrzaka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Letniskowej w Gdańsku, na terenie działek nr 1199/8, 1193/19, 836/1 obręb 001.

Informacje o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod numerem tel. 58 32 36 436. Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty , przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryczka publikacji