Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023r. poz. 775), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023r. poz.977)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania na wniosek Energa-Operator S.A. z dnia 07.02.2024r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr 353/1, 182, 217/2, 205, 202 obręb 001 przy ul. Juraty w Gdańsku.

Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 12.02.2024 r.).

Metryczka publikacji