Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późniejszymi zmianami) oraz art.11a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz.162 z 2023r.),

Prezydent Miasta Gdańska wykonujący zadania Starosty

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 15.09.2023r. postanowienia nr WUiA-V.6740.597-6.2023.T.222989 o sprostowaniu oczywistej omyłki w pkt 7 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności (poprzez doprecyzowanie numerów działek, które stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna):

p.n. „Budowa ulicy Czereśniowej w Gdańsku”

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia, zamieszczonego w załączeniu do obwieszczenia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwaga: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 18.09.2023r.

treść postanowienia (344.53 KB, pdf)

Metryczka publikacji