Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego   w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji p.n. „Budowa układu drogowego ul. Achillesa wraz ze zjazdem z ul. Orfeusza  i niezbędną infrastrukturą” w Gdańsku"

OBWIESZCZENIE  

       Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t j. Dz.U. z 2023 r., poz. 162)

Prezydent Miasta Gdańska wykonujący zadania Starosty zawiadamia,
że na wniosek zarządcy drogi, reprezentowanego przez Pana Karola Kalinowskiego – Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, z dnia 03.04.2023 r. (uzupełniony w dniu 26.04.2023r., nr rej. RPW/165945/2023), zostało wszczęte postępowanie administracyjne        w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności:

p.n. „Budowa układu drogowego ul. Achillesa wraz ze zjazdem z ul. Orfeusza  i niezbędną infrastrukturą” w Gdańsku,

zlokalizowanej na następujących działkach:

- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 001 (Osowa) – działki nr:

1171/37 i 1171/38 (1171/32), 1797/2, 1171/11, 1897/8, 1801/6, 1801/7;

w tym:

w liniach rozgraniczających teren projektowanego pasa drogowego:

- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 001 (Osowa) – działka nr: 1171/37 (1171/32);

wykaz działek poza linią pasa drogowego ul. Achillesa, przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę innych dróg publicznych:

- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 001 (Osowa) – działka nr:  1797/2, 1171/11, 1897/8, 1801/6, 1801/7;

Uwaga: W nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia  w katastrze nieruchomości.

   W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informacje o inwestycji mogą uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 3236461 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi Monika Zub, tel. 58 323 6461

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 24.05.2023r.

Metryczka publikacji