Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r., poz. 775 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że w dniu 4 września 2023 r., na wniosek z dnia 15 czerwca 2023 r., nr rejestru RPW/228386/2023 Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, reprezentowanej przez Arkadiusza Dróżdż PBW INŻYNIERIA Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 142A, wydana została decyzja nr WUiA.V.6733.44–9.2023.LW.228386 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w Gdańsku wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej: sieć elektroenergetyczna, sieć oświetlenia ulicznego, sieć teletechniczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, uszynienie obiektu, sieć trakcyjna kolejowa i tramwajowa oraz dźwigi osobowe – w granicach działek o nr: 277/4 i 278/4 obr. 056.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 58, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia t. j. od dnia 13 września 2023 r.

Metryczka publikacji