Informacja o wydanej decyzji zamiennej, udzielającej pozwolenia na budowę zespołu magazynowo- produkcyjnego: przy ul. Przyrodników/ Botanicznej w Gdańsku.

 OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz.283 z późniejszymi zmianami),

Prezydent Miasta Gdańska

 podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-IV.6740.1829-7.2021.KZ.202892 z dnia 5.10.2021r. zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska WUiA-IV.6740.1829-4.2020.KZ.479284 z dnia 3.02.2021r. oraz zatwierdzającej zamienny projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno- budowlany i udzielam spółce PDC Industrial Center 134 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50A w Warszawie pozwolenia na budowę zespołu magazynowo- produkcyjnego: dwóch budynków halowych z częściami socjalno- biurowymi i technicznymi, dwoma portierniami, dwoma wiatami, z wewnętrznym układem komunikacyjnym, instalacjami: deszczową, sanitarną, wodociągową, elektryczną, gazową wraz ze zbiornikiem LNG, pompownią przeciwpożarową, zbiornikiem wody przeciwpożarowej, dwoma zbiornikami retencyjnymi oraz małą architekturą, a  także pozwolenia na rozbiórkę budynków: mieszkalnego i dwóch gospodarczych na terenie działek nr 382/8, 383/5, 384/5, 385/5, 387/5, 480 obręb 024 przy ul. Przyrodników/ Botanicznej w Gdańsku, w zakresie objętym projektem zamiennym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 83 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 8.10.2021 r.

Metryczka publikacji