BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Gospodarka przestrzenna – tworzenie podstaw i warunków do kształtowania ładu przestrzennego.
2. Polityka rozwoju budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej i technicznej oraz inwestycji własnych miasta.
3. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Opiniowanie i opracowanie projektów dotyczących wybranych elementów przestrzeni, najważniejszych z punktu widzenia rozwoju miasta.
5. Opiniowanie spraw z zakresu gospodarki gruntami, w tym spraw dotyczących ewidencji gruntów, rejestru gruntów, systemu informacji o terenie, tworzenie zasobów gruntów.
6. Współpraca z samorządami lokalnymi regionu gdańskiego w zakresie rozwoju wspólnej infrastruktury użytkowej.
7. Polityka w zakresie gospodarki nieruchomościami.
8. Strategia rozwoju przestrzennego miasta.
9. Polityka w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.
10. Ocena stanu klęsk żywiołowych w rolnictwie i przedstawienie sposobu działań osłonowych.
11. Podejmowanie działań warunkujących pożądany gospodarczo i społecznie rozwój gospodarki rolnej na terenie miasta Gdańska.


Obsługa merytoryczna

p. Ewelina Szymczyk, pok. 121, tel. 58 323 70 28, fax: 58 323 70 71
e-mail: ewelina.szymczyk@gdansk.gda.plPlany PracyPobierz plikSprawozdaniaPobierz plik


 

Porządek najbliższego posiedzeniaPobierz plik
Rok 2018
27.11.2018porządek (185.59 KB)


Protokół z posiedzenia komisji z dniaPobierz plik
Rok 2018


metryczka publikacji