BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Zrównoważonego Rozwoju

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Opiniowanie projektów dokumentów strategicznych i programowych miasta oraz kluczowych projektów pod kątem zgodności z paradygmatem zrównoważonego rozwoju.
2. Inicjowanie i opiniowanie inicjatyw mających na celu ochronę przyrody, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego.
3. Podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych oraz zanieczyszczeniu środowiska.
4. Inicjowanie i monitorowanie procesów rewitalizacyjnych.
5. Opiniowanie projektów uchwał oraz kontrola realizacji zapisów dokumentów dotyczących procesów rewitalizacji oraz ochrony środowiska w mieście.
6. Podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie zrównoważonej struktury przestrzeni publicznych miasta.
7. Inicjowanie i opiniowanie polityki w zakresie mobilności i transportu zrównoważonego.
8. Kreowanie i kontrola realizacji polityki estetyzacji miasta.
9. Opracowywanie i monitorowanie realizacji zasad zagospodarowania przestrzeni publicznych miasta.
10. Podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych miasta i przeciwdziałaniu jej degradacji.
11. Polityka miasta w zakresie kształtowania środowiska zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz polityka dbałości o walory krajobrazowe oraz wypoczynkowe gminy.
12. Opiniowanie inwestycji realizowanych na terenie gminy w zakresie:
a) gospodarowania wodami opadowymi,
b) ochrony wód przed zanieczyszczeniem,
c) ochrona środowiska morskiego,
d) ochrona powietrza,
e) ochrona powierzchni ziemi,
f) ochrony przed hałasem.
13. Ocena odpowiedzialności za skutki naruszenia stanu środowiska.
14. Opiniowanie gospodarki gruntami pod względem zgodności z przepisami ochrony środowiska.

 

Obsługa merytoryczna

p. Elżbieta Wajs-Deyck, pok. 111, tel. 58 323 70 22, fax: 58 305 34 52.
e-mail: elzbieta.wajs-deyck@gdansk.gda.pl

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2019 rok plan pracy (653.8 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
   

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
24.10.2019 Porządek 24.10.2019 (171.52 KB)
24.09.2019 Porządek 24.09.2019 (260.47 KB)
26.08.2019 porządek 26.08.2019 (222.5 KB)
24.06.2019 porządek 24.06.2019 (288.23 KB)
27.05.2019 porządek 27.05.2019 (133.28 KB)
23.05.2019 porządek 23.05.2019 wspólne z Komisją Zagospodarowania Przestrzennego (122.18 KB)
25.04.2019 porządek 25.04.2019 (122.97 KB)
15.04.2019 porządek 15.04.2019 (192.97 KB)
25.03.2019 porządek 25.03.2019 (313.32 KB)
04.03.2019 porządek 4.03.2019 (177.4 KB)
28.01.2019 porządek 20.01.2019 (164.26 KB)
11.12.2018 porządek 11.12.2018 (207.89 KB)
27.11.2018 porządek 27.11.2018 (203.87 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
27.05.2019 Protokół 27.05.2019 (499.69 KB)
25.04.2019 Protokół 25.04.2019 (394.2 KB)
25.03.2019 Protokół 25.03.2019 (652.26 KB)
28.01.2019 Protokół 28.01.2019 (533.55 KB)
11.12.2018 Protokół 11.12.2018 (525.94 KB)
27.11.2018 Protokół 27.11.2018 (559.45 KB)
22.11.2018 Protokół 22.11.2019 (349.65 KB)   
metryczka publikacji