BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdański Zespół Żłobków

Kierownictwo jednostki

 

Dyrektor GZŻ - Dorota Woźniak

 

Prezydent Miasta Gdańska na podstawie Zarządzenia Nr1416/20 udziela pełnomocnictwa Dyrektorowi Gdańskiego Zespołu Żłobków w zakresie:

1) kierowania bieżącą działalnością Gdańskiego Zespołu Żłobków i reprezentowania go na zewnątrz;

2) realizowania w imieniu Gdańskiego Zespołu Żłobków wydatków do kwot ustalonych w rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Gdańska;

3) zawierania umów najmu w zakresie wynajmowania niewykorzystanych pomieszczeń w Gdańskim Zespole Żłobków na okres 3 lat;

4) gospodarowania mieniem Gdańskiego Zespołu Żłobków z wyjątkiem dokonywania zbycia dzierżawy lub zastawu środków trwałych;

5) aktualizowania stawki żywieniowej dla dzieci objętych opieką żłobków znajdujących się w strukturze Gdańskiego Zespołu Żłobków w oparciu o kalkulację kosztów produktów spożywczych, zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia oraz przekazywanie informacji do wiadomości Wydziału Rozwoju Społecznego;

6) podejmowanie decyzji w przedmiocie zaciągnięcia przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Szerokiej 17 w Gdańsku zobowiązania w postaci zawarcia umowy współdzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej na zaplecze podwórzowe;

7) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu i konserwację urządzeń;

8) dokonywania czynności w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych, realizowanych przez Gdański Zespół Żłobków, a mianowicie:

a) powoływania komisji przetargowej i jej członków wraz z określeniem regulaminu pracy komisji przetargowej,

b) wyboru trybu postępowania,

c) opracowania i zatwierdzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wartości 30.000 Euro,

d) przeprowadzania postępowania i wybór oferty najkorzystniejszej wraz z zatwierdzaniem protokołu postępowania,

e) prowadzenie spraw z wniesionych środków odwoławczych,

f) zawierania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 Euro,

g) nadzorowania wykonywania udzielonych zamówień publicznych,

h) samodzielnego wykonywania pozostałych czynności faktycznych i prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych,

i) udzielania dalszych pełnomocnictw na czas określony pracownikom Gdańskiego Zespołu Żłobków w wyżej wymienionym zakresie;

9) reprezentowania Gminy Miasta Gdańska przed sądami, organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością jednostki i udzielania pełnomocnictw procesowych w zakresie działania placówki radcy prawnemu lub adwokatowi;

10) reprezentowania Gminy Miasta Gdańsk w kontaktach i na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, z prawem do głosowania, nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Szerokiej 15 i przy ul. Szerokiej 17 w Gdańsku w zakresie:

a) sprawy finansowe:

- przyjęcia sprawozdania z pracy zarządu lub zarządcy w oparciu o bilans zamknięcia okresu rozliczeniowego i udzielenia absolutorium zarządowi wspólnoty mieszkaniowej,

- ustalenia zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, w tym ustalenia wynagrodzenia zarządu i zarządcy nieruchomości wspólnej,

- ustalenia rocznego planu gospodarczego wspólnoty i wieloletniego planu modernizacji,

- przeznaczenia ewentualnej nadwyżki z rozliczenia zaliczki za okres poprzedni,

- określenia sposobu pokrycia niedoborów finansowych wynikających z działalności za rok poprzedni,

- odstąpienia od dochodzenia odsetek, rozłożenia na raty zaległości wobec wspólnoty, w tym na remont lub modernizację,

- sposobu wykonania i sfinansowania remontu części nieruchomości wspólnej,

- określenia zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę wspólnoty ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów,

- sposobu rozliczania kosztów z tytułu dostawy mediów do indywidualnych lokali oraz do części wspólnych budynku;

b) sprawy organizacyjne:

- wyboru Przewodniczącego i protokolanta zebrania,

- przyjęcia regulaminu wspólnoty mieszkaniowej, regulaminu porządku domowego itp.,

- powołania, odwołania lub zmiany składu zarządu wspólnoty mieszkaniowej, zawarcia umowy o zarząd nieruchomością wspólną z zarządem wspólnoty,

- wyboru lub odwołania zarządcy nieruchomości wspólnej,

- zawarcia umowy o zarząd nieruchomością wspólną,

- najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości wspólnej,

- wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów wynikającej z włączenia części nieruchomości wspólnej do lokalu komunalnego;

c) sprawy techniczne:

- wykonania modernizacji lub przebudowy części nieruchomości wspólnej,

- adaptacji części nieruchomości wspólnej na lokale lub ich części,

- zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,

- zmiany sposobu użytkowania lokalu,

- założenia sieci internetowej, montażu instalacji telefonii komórkowej, telewizji kablowej, reklam itp.,

- połączenia lub podziału lokali, o ile nie wpływa to na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej,

- ustalenie granic odpowiedzialności wspólnoty mieszkaniowej za stan techniczny części nieruchomości wspólnej;

d) sprawy sądowe i kontrolne:

- zaskarżenia do sądu w imieniu Gminy Miasta Gdańsk uchwał wspólnot mieszkaniowych z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeżeli naruszają zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób naruszają interesy Gminy Miasta Gdańsk,

- występowania przed sądami w sprawach prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną, o których mowa w art. 199 i 202 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

 
Pliki do pobrania:
metryczka publikacji