BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Realizacja Makiety Śródmieścia Gdańska wraz z multimedialną salą ekspozycyjną w Budynku Kunsztu wodnego w Gdańsku.

28/06/2017 S121 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Gdańsk: Sprzęt wystawowy

2017/S 121-245052

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12

Gdańsk 80-803 Polska

Osoba do kontaktów: Anna Mościcka

Tel.: +48 583236125

E-mail: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

Faks: +48 583236529

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.gdansk.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.um.gdansk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych

ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 129

Gdańsk 80-803 Polska

Osoba do kontaktów: Anna Mościcka

Tel.: +48 583236125

E-mail: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

Faks: +48 583236529

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdansk.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Realizacja Makiety Śródmieścia Gdańska wraz z multimedialną salą ekspozycyjną w budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku.

Numer referencyjny: BZP.271.43.2017.AM

II.1.2)Główny kod CPV

39154000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Makiety Śródmieścia Gdańska wraz z multimedialną salą ekspozycyjną w budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku położonego na terenie Forum Gdańsk.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

34999400

32321300

72212783

45430000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i realizacja interaktywnej makiety urbanistycznej Śródmieścia Gdańska wraz z otoczeniem w budynku „Kunsztu Wodnego” położonego na terenie Forum Gdańsk.

1.Projekt wykonawczy aranżacji sali makiety

2.Model cyfrowy 3D dla obiektów makiety (teren, budynki, zieleń, infrastruktura drogowa i kolejowa) wraz z przekazaniem całego modelu Zamawiającemu

3.Makieta fizyczna z obudową

4.Aranżacja sali makiety

5.Model kunsztu wodnego

6.Wykonanie projektu graficznego aplikacji multimedialnych i infografik w sali makiety

7.System AV

8.Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia technicznego.

9.Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i serwisowej

10.Szkolenie obsługi technicznej Zamawiającego.

Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 40 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.1.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każde, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu multimedialnej ekspozycji. Każde z zamówień musi obejmować co najmniej:

— montaż, konfigurację i uruchomienie wyposażenia multimedialnego, w skład którego wchodzą: stanowiska interaktywne wykorzystujące technologię dotykową, system nagłośnienia sali, projektory wideo oraz

— produkcję treści multimedialnych obejmujących treści do stanowisk dotykowych (aplikacje pogłębiające wiedzę) oraz

— przygotowanie, konfigurację i uruchomienie systemu zarządzania ekspozycją wraz z funkcją zarządzania treścią oraz

— wykonanie zabudów scenograficznych oraz grafik wielkoformatowych.

Przynajmniej jedno z zamówień musi obejmować:

— projekcję wielkoformatową wykorzystującą technologię Edge blending oraz

— dostawę i montaż audioprzewodników wraz z produkcją treści oraz

— wykonanie stanowiska, które łączy rozwiązania multimedialne z mechanicznym lub jest stanowiskiem mechatronicznym.

1.1.2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

— jedno zamówienie polegające na stworzeniu urbanistycznego cyfrowego modelu 3D w oparciu o dane ze skanowania laserowego oraz

— jedno zamówienie polegające na realizacji makiety urbanistycznej o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2 oraz

— jedno zamówienie polegające na realizacji makiety, na której znalazły się budynki wykonane w technologii druku 3D.

1.1.3. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde zawierało wykonanie treści multimedialnych o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto. Na potrzeby niniejszego zamówienia przez pojęcie „treści multimedialnych” rozumie się treści (produkty) multimedialne takie jak np.: filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe, aplikacje interaktywne, zawartość audio przewodników.

1.1.4. dysponuje następującymi osobami, które będą realizowały zamówienie:

a) Kierownikiem Projektu, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował realizacją co najmniej jednego projektu stałej multimedialnej ekspozycji o wartości co najmniej 2 000 000 PLN brutto, który obejmował:

— montaż, konfigurację i uruchomienie wyposażenia multimedialnego, w skład którego wchodzą: stanowiska interaktywne wykorzystujące technologię dotykową, system nagłośnienia sali, projektory wideo oraz

— produkcję treści multimedialnych obejmujących treści do stanowisk dotykowych (aplikacje pogłębiające wiedzę) oraz

— przygotowanie, konfigurację i uruchomienie systemu zarządzania ekspozycją wraz z funkcją zarządzania treścią oraz

— wykonanie zabudów scenograficznych oraz grafik wielkoformatowych oraz

— projekcję wielkoformatową wykorzystującą technologię Edge blending oraz

— wykonanie stanowiska, które łączy rozwiązania multimedialne z mechanicznym lub jest stanowiskiem mechatronicznym.

b) Architektem posiadającym uprawnienia do projektowania;

c) Specjalistą ds. sprzętu multimedialnego, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert nadzorował montaż i uruchamianie sprzętu audio- wideo na co najmniej jednej ekspozycji multimedialnej, obejmującej co najmniej 5 stanowisk multimedialnych, w tym stanowiska dotykowe i wielkoformatowe projekcje;

d) Kierownikiem ds. produkcji treści multimedialnych, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert nadzorował co najmniej jedną realizację treści multimedialnych o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto.

Z uwagi na brak miejsca, dalsza część warunków poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

E)Kierownikiem ds. modelowania i druku 3D, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert nadzorował produkcję makiety urbanistycznej wykonanej w technologii druku 3D;

f) Specjalistą ds. przetwarzania chmur punktów ze skanera laserowego z doświadczeniem w przetwarzaniu chmur punktów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;

g) Specjalistą ds. technologii dźwiękowych, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej jedno nagranie wielościeżkowe lub w systemach dźwięku przestrzennego;

h) Konsultantem merytorycznym, który jest autorem bądź współautorem co najmniej 2 publikacji naukowych na temat rozwoju urbanistyczno-architektonicznego Gdańska lub jego kultury materialnej;

i) Redaktorem posiadającym doświadczenie w przygotowywaniu treści multimedialnych.

1.2.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1.2.1 art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy;

1.2.2 art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

2.Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert:

1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.4 a)- i) SIWZ

3)projekty wykonawcze dla wskazanych elementów aranżacji sali makiety, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 2 pkt 2) SIWZ

4)projekt aplikacji interaktywnej z układem treści graficznych, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 2 pkt 3) SIWZ

3.Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, tj.:

1)w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)wykazu wykonanych usług, o których mowa w Rozdziale 2, ust. 1, pkt 1.1, ppkt 1.1.1- 1.1.3 SIWZ, wg załączonego wzoru- załącznik nr 2 do SIWZ wraz dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie;

2)w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

b)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 04/08/2017

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 04/08/2017

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

Urząd Miejski w Gdańsku

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

pok. 132A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Kryteria oceny ofert:

a) Cena -40

b) Projekty wykonawcze dla wskazanych elementów aranżacji Sali makiety- 20

c) Projekt aplikacji interaktywnej z układem treści graficznych- 20

d) Okres gwarancji na trwałość fizycznej makiety- 2

e) Cena usunięcia usterki obiektu makiety na żądanie Zamawiającego (poza serwisowaniem objętym warunkami gwarancji)- 6

f) Doświadczenie osób w zespole Wykonawcy- 12

2.Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia – pozostałe informacje zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/06/2017

ogłoszenie o zamówieniu (138.77 KB)

SIWZ (819 KB)

Załącznik nr 1 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (6.64 MB)

Załącznik nr 1 do OPZ- Wizualizacje (12.27 MB)

Załącznik nr 2 do OPZ- Rzuty- przekroje (5.17 MB)

Załącznik nr 3 do OPZ_ Plan z zakresem opracowania i pokryciem danymi (18.53 MB)

Załącznik nr 4 do OPZ_ Opisy historyczne budynków (39.9 KB)

Załącznik nr 3 do umowy- Plan z zakresem opracowania i podziałem na części (18.18 MB)

Załącznik nr 1 do oferty- JEDZ- format .pdf (87.3 KB)

Załącznik nr 1 do oferty- JEDZ- format .xml (121.08 KB)

wyjaśnienia treści i ZMIANA SIWZ_28.07.2017 (4.51 MB)
ZMIENIONY wózr umowy_28.07.2017 (278 KB)

ZMIENIONY Załącznik nr 1 do SIWZ_28.07.2017 (6.6 MB)

ZMIENIONY Załącznik nr 4 do SIWZ_28.07.2017 (17.42 KB)

Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_wysłane do publikacji_28.07.2017 (75.76 KB)

Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_opublikowane_31.08.2017 (72.9 KB)

informacja o złożonych ofertach (193.44 KB)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (323.2 KB)

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_wysłane (107.9 KB)

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_opublikowane (105.92 KB)

metryczka publikacji