BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Dostawa i montaż urządzeń AED w ramach rozbudowy systemu defibrylatorów w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Miasta Gdańska

Ogłoszenie o zamówieniu (401.82 KB)

SIWZ_defibrylatory BZP.271.59.2020-sig (1.07 MB)

odpowiedź na pytania 1-sig (330.04 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (77.32 KB)

Odpowiedź na pytania 2-sig (193.08 KB)

Otwarcie ofert:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjgzMmE3ODYtNzA3MC00MTQ0LWFmNTktM2JiNTRkZjk5ODEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2f1b88d-9cd1-4cf9-b805-305fe0a418fc%22%2c%22Oid%22%3a%226228ec00-aebd-4936-a516-efe043c8f44f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Informacja z otwarcia ofert BZP.271.59.2020-sig (196.4 KB)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig (135.92 KB)

Informacja o unieważnieniu czynnosci-sig (156.33 KB)

Informacja o odrzuceniu oferty AEDMAX-sig (146.36 KB)

Informacja o unieważnieniu postępowania-sig (142.74 KB)

 

metryczka publikacji