Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

Formularze do pobrania:

 

Złóż wniosek przez Internet:

Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dopisanie do spisu wyborców 

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość.

 

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy –

 

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy –

 

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców  w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze miasta Gdańska, wyborca wnosi do organu gminy najpóźniej w 5 dniu  przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019r.

Do spisu wyborców, w celu wzięciua udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i do Senatu Rezczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października może dopisać sie wyborca, który stale zamieszkuje na terenie Gdańska, przebywa tu czasowo, albo mieszka na stałe za granicą, ale w dniu 13 października będzie przebywał w Gdańsku.

Do spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości właściwej dla miejsca odbywania służby w systemie skoszarowanym, dopisywani są również żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Funkcjonariusze wniosek o dopisanie do spisu wyborców składają między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów, tj. między 22 a 30 września 2019r. 

Wniosek należy wnieść osobiście, przez pełnomocnika lub w formie dokumentu elektronicznego. Sprawę załatwiamy niezwłocznie. Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanego podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wyborca dopisany do spisu zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 38, 39, 40
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 1, 2, 3, 4, 5, 10
tel.: 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 4, 5
tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 058 323 63 72; 323 66 75
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

 

Tryb odwoławczy:

Reklamacja wniesiona do wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Prezydent miasta obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji wyborca może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem prezydenta miasta. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 z późn.zm.). 

 

 

Metryczka publikacji