Terminy wybranych czynności wyborczych

Uprawnienia wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Czynność wyborcza

Termin

Uprawnieni

Miejsce złożenia dokumentów

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

do 8 października

 

- Wyborca czasowo przebywający w Gdańsku poza miejscem stałego zamieszkania (miejscem wpisania do rejestru wyborców),

- Wyborca nigdzie niezamieszkały,

- Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Gdańsku w dniu wyborów,

- Wyborca stale zamieszkały w Gdańsku, który zamierza głosować w innym (wybranym przez siebie) obwodzie głosowania (np. w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych). 

Urząd Miejski w Gdańsku

 

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1

ul. Partyzantów 74

stanowiska nr 38, 39, 40

 

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3

ul. Nowe Ogrody 8/12

stanowiska nr 1, 2, 3, 4

 

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4

ul. Wilanowska 2

stanowisko nr 4, 5

 

 

https://bip.gdansk.pl/wybory

 

tel.: 58 52 44 500

 

od 22 do 30 września

 

 

Żołnierze pełniący, w systemie skoszarowanym, zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, objęci stałym rejestrem miasta Gdańska.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPRAWDZENIE DANYCH ZAWARTYCH W SPISIE WYBORCÓW

od 23 września do 4 października

Każdy wyborca, w zakresie jego danych.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

 

najpóźniej  8 października

Wyborca, który stale zamieszkuje w Gdańsku:

- bez zameldowania na pobyt stały w Gdańsku,

- nigdzie niezamieszkały (bezdomny),

- zamieszkujący pod innym adresem niż jego adres stałego zameldowania w Gdańsku.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

do 11 października

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPORZĄDZENIEAKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

do 4 października

- Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

- Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

do 30 września

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego obsługująca komisarza wyborczego:

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

tel.: 58 301 15 10; 58 305 94 41; 

fax: 58 301 15 10

e-mail: gda-dyr@kbw.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /alw9ax630q/SkrytkaESP

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeksu wyborczego – Dz.U. z 2019r. poz.684 z późn.zm.

Metryczka publikacji