Najczęściej zadawane pytania

 1. Chcę głosować w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, co mam zrobić, aby móc głosować ?

W głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu RP mogą wziąć udział pełnoletni obywatele polscy posiadający prawa wyborcze wpisani do spisu wyborców przygotowanego do tego głosowania.

 

 1. Słyszałam/em coś o spisie wyborców i rejestrze wyborców, skąd mam wiedzieć jaki złożyć wniosek, do spisu czy do rejestru ?

Rejestr wyborców obejmuje wyborców stale zamieszkujących na terenie miasta/gminy. Jest zbiorem prowadzonym stale. Spis wyborców jest przygotowywany na bazie rejestru wyborców do konkretnego głosowania. Może się do niego dopisać wyborca, który przebywa na terenie miasta/gminy czasowo i będzie tu w dniu wyborów.  Do spisu dopisujemy się na jedno głosowanie.

 

 1. Kto i jak wpisywany jest do spisu wyborców ?

Spis wyborców obejmuje osoby wpisane do stałego rejestru wyborów konkretnego miasta (gminy), czyli osoby zameldowane na pobyt stały i te które dopisały się do rejestru wyborców na własny wniosek. Można też dopisać się (jednorazowo) do spisu wyborców.

 

 1. Kto i jak może dopisać się do rejestru wyborców ?

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkujące na terenie danego miasta (gminy), które nie mają stałego zameldowania w miejscu, w którym mieszkają. W celu dopisania się do rejestru należy złożyć wniosek w tej sprawie, deklarację wskazującą miejsce stałego zamieszkania, okoliczności potwierdzające, że miejsce to stanowi centrum życiowe wnioskodawcy oraz kserokopię dowodu osobistego i dokumentów na potwierdzenie złożonego oświadczenia.  Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców przed październikowymi wyborami należy złożyć najpóźniej 8 października w naszych Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1, 3 lub 4, lub elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

 1. Kto i jak może dopisać się do spisu wyborców ?

Do spisu wyborców może dopisać się każdy wyborca. Do spisu wyborców dopisujemy się wskazując adres pobytu w dniu głosowania. Wystarczy złożyć wniosek w tej sprawie w jednym z naszych Zespołów Obsługi Mieszkańców Nr 1, 3 lub 4, lub elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do 8 października. 

 

 1. Czy po dopisaniu się do spisu (rejestru) wyborców w Gdańsku będę mógł/mogła głosować w dowolnej komisji wyborczej ?

Nie. Miasto podzielone jest na tzw. obwody głosowania z Obwodową Komisja Wyborczą zlokalizowaną w konkretnym miejscu. Do każdego z obwodów głosowania przypisane są konkretne ulice z numerami budynków. Podział miasta na obwody głosowania został dokonany Zarządzeniem Prezydenta Miasta w formie Obwieszczenia. Obwieszczenie to jest dostępne na terenie naszego miasta, w komunikacji miejskiej i na stronie internetowej miasta.  

 

 1. Wyjeżdżam z Gdańska przed 13 października, co muszę zrobić, aby móc wziąć udział w głosowaniu ?

Aby móc głosować poza miejscem wpisania do spisu wyborców należy pobrać w urzędzie Zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania należy odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w jednym z Zespołów Obsługi Mieszkańców (Nr 1, 3 lub 4) po okazaniu dokumentu tożsamości, do 11 października. Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia jest pełnomocnictwem szczególnym, musi zatem jednoznacznie wskazywać, że uprawnia pełnomocnika do tej konkretnej czynności. 

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju, zagranicą i na polskim statku morskim.

 

 1. Jeśli nie wyjadę, to czy pomimo pobrania Zaświadczenia o prawie do głosowania będę mógł/mogła głosować w swoim obwodzie głosowania, a zaświadczenie mogę wyrzucić ?

W żadnym wypadku nie należy niszczyć pobranego zaświadczenia o prawie do głosowania. Będzie ono niezbędne w celu oddania głosu również w miejscu stałego zamieszkania.  Wyborca, który otrzymał Zaświadczenie o prawie do głosowania jest wykreślany ze spisu wyborców w jego miejscu zamieszkania i może być dopisany do tego (albo innego) spisu wyborców tylko przedstawiając otrzymane Zaświadczenie. Należy przy tym dodać, że w przypadku utraty wydanego Zaświadczenia wydanie jego duplikatu nie jest możliwe.

 

 1. Jeśli zgubię Zaświadczenie o prawie do głosowania, czy mogę otrzymać jego duplikat ?

Nie, nie jest możliwe wydanie duplikatu Zaświadczenia o prawie do głosowania, bez względu na przyczynę jego utraty/zniszczenia.

 

 1. Czy Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymam w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, gdy zameldowana/y jestem w innym mieście ?

Nie. Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać jedynie w mieście/gminie swojego stałego miejsca zamieszkania - wpisania do rejestru/spisu wyborcó. W takiej sytuacji możliwe jest dopisanie się do spisu wyborców w Gdańsku.

 

 1. Pobrałam/em Zaświadczenie o prawie do głosowania w Warszawie, teraz mieszkam w Gdańsku, czy i do kiedy muszę zgłosić się z tym Zaświadczeniem w urzędzie w Gdańsku, w celu dopisania mnie do listy wyborców ?

Z Zaświadczeniem o prawie do głosowania nie trzeba dopisywać się do listy wyborców przed dniem głosowania. Na jego podstawie komisja wyborcza dopisze Pana/Panią do listy wyborców w niedzielę wyborczą i umożliwi głosowanie.

 

 1. Na stałe mieszkam zagranicą, ale w dniu wyborów będę w Gdańsku, jak mogę zagłosować ?

W głosowaniu biorą udział wyborcy wpisani do spisu wyborców. Mieszkając na stałe za granicą niezbędne będzie dopisanie się do spisu wyborców miasta Gdańska. Wniosek o dopisanie do spisu należy złożyć do 8 października w jednym z naszych Zespołów Obsługi Mieszkańców, albo elektronicznie za pośrednictwem ePUAP-u. 

 

 1. Co mogę zrobić, jeśli mieszkam na stałe za granicą, a do Gdańska przyjadę po 8 października ?

W takim przypadku można pobrać Zaświadczenie o prawie do głosowania w polskiej placówce dyplomatycznej (Konsulacie), albo w dniu wyborów przedstawić komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający stałe zamieszkanie za granicą wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dokumentem potwierdzającym stałe zamieszkanie za granicą może być: karta stałego pobytu, potwierdzenie zatrudnienia, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego itp.

 

 1. Gdzie dowiem się, do jakiego Konsulatu mam się udać ?

Wykaz polskich placówek dyplomatycznych, w których utworzone zostaną komisje wyborcze publikuje Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie internetowej

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/40917_Co_zrobic_aby_zaglosowac_za_granica_poradnik_i_spot

 

 1. Czy mogę głosować przez internet ?

Nie, głosowania elektronicznego nie przewidują przepisy Kodeksu wyborczego.

 

 1. Dlaczego spis wyborców tworzony jest na podstawie bazy meldunkowej ? Przecież nie ma już obowiązku meldowania się.

Obowiązek meldunkowy nie został w Polsce zniesiony. Obywatel polski ma obowiązek zameldowania się w ciągu 30 dni licząc od dnia zamieszkania pod określonym adresem. A to, że spis wyborców tworzony jest na podstawie rejestru osób zameldowanych wynika z przepisów Kodeksu wyborczego.

 

 1. Posiadam pełnomocnictwo notarialne do wszystkich czynności urzędowych w imieniu mocodawcy. Czy mogę głosować na podstawie takiego pełnomocnictwa ?

Nie, pełnomocnictwo do głosowania ma szczególną formę. Jest sporządzane na wniosek wyborcy, przez upoważnionego do tej czynności pracownika Urzędu, w miejscu  zamieszkania wyborcy do każdego głosowania oddzielnie.

 

 1. Kto może głosować przez pełnomocnika ?

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat oraz wyborca z orzeczoną niepełnosprawnością. 

 

 1. Kto może głosować korespondencyjnie ?

Korespondencyjnie głosują wyborcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bez ograniczenia wieku. 

 

 1. Mam 35 lat i złamaną nogę, jak mogę zagłosować, czy mogę dać komuś pełnomocnictwo, albo zagłosować korespondencyjnie ?

Głosowanie korespondencyjne i głosowanie przez pełnomocnika dedykowane są osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. W Pana/Pani przypadku możemy zaproponować transport do komisji wyborczej. Potrzebę takiego transportu można zgłaszać w Gdańskim Centrum Kontaktu od 5 października pod nr telefonu:  58 52 44 500.

 

 1. Co muszę zrobić, jakie złożyć dokumenty aby móc zagłosować za inną osobę ?

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa wniosek o jego udzielenie, a osoba wskazana na pełnomocnika zgodę na jego przyjęcie. Do tych dokumentów należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności wyborcy. W sytuacji gdy wyborca najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat orzeczenia nie przedstawia. Dodatkowo w przypadku, gdy pełnomocnik nie jest wpisany do rejestru wyborców Gdańska, dołącza do wniosku/zgody kopię swojego Zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

 1. Moja mama ma 72 lat, jest osobą leżącą, nie wychodzi z domu. Nie ma orzeczenia o niepełnosprawności. Jak może zagłosować, czy w dniu wyborów ktoś może do nas przyjechać z kartą do głosowania ?

Wyborca w wieku 72 lat, nieposiadający orzeczenia o niepełnosprawności nie może ustanowić pełnomocnika do głosowania, ani głosować korespondencyjnie, a głosowanie odbywa się wyłącznie w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

 1. Mieszkam na Suchaninie, moja mama na Przymorzu. Czy mając pełnomocnictwo do głosowania sporządzone w trybie Kodeksu wyborczego będę mogła/mógł zagłosować za mamę w moje komisji wyborczej na Suchaninie ?

Nie, będąc pełnomocnikiem wyborcy, można głosować za wyborcę w jego miejscu zamieszkania. Tam wyborca jest wpisany do spisu wyborców i tylko w tym spisie będzie możliwe potwierdzenie odbioru karty do głosowania. W takiej sytuacji wygodne byłoby pobranie przez pełnomocnika Zaświadczenia o prawie do głosowania. Wówczas będzie on mógł głosować również w tej komisji wyborczej. 

 

 1. Gdzie dowiem się jaki jest adres mojej komisji wyborczej ?

Podział miasta na obwody głosowania został dokonany zarządzeniem Prezydenta Miasta w formie obwieszczenia. Obwieszczenia są dostępne na terenie Gdańska, w urzędach publicznych, komunikacji miejskiej i na stronie internetowej miasta pod hasłem Obwody głosowania https://bip.gdansk.pl/wybory

Adres Obwodowej Komisji Wyborczej można również ustalić dzwoniąc do Gdańskiego Centrum Kontaktu: 58 52 44 500 lub korzystając z wyszukiwarki 

 

 1. Jak i gdzie dowiem się, czy jestem ujęta/y w spisie wyborców ?

Sprawdzenie czy wyborca figuruje w spisie wyborców będzie możliwe od 23 września do 4 października w Zespołach Obsługi Mieszkańców 1, 3 lub 4 w godzinach pracy urzędu. Wniosek o sprawdzenie (udostepnienie) spisu wyborców będzie można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem ePUAP-u.   

 

 1. Będę potrzebował/a dowozu do lokalu wyborczego. Gdzie i jak mogę to zgłosić ?

Potrzebę dowiezienia do komisji wyborczej wyborca z niepełnosprawnością (orzeczenie o niepełnosprawności nie jest wymagane) może zgłosić telefonicznie od 5 października do Gdańskiego Centrum Kontaktu: 58 52 44 500.

 

 1. Jaki dokument tożsamości mogę okazać komisji wyborczej przy odbiorze karty do głosowania?

Komisja wyborcza wyda wyborcy kartę do głosowania jeśli na podstawie okazanego dokumentu z fotografią, ustali tożsamość wyborcy w sposób nie budzący wątpliwości. Do dokumentów potwierdzających tożsamość zalicza się: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację studencką, mTożsamość, w tym również dokument, który utracił ważność, ale tylko w przypadku wyborców wpisanych do spisu wyborców.

 

Szczegółowe informacje o procedurach wyborczych, terminach, niezbędne formularze, znajdą Państwo na stornie miasta Gdańska hhtps://bip.gdansk.pl/wybory

Informacji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu udzielą Państwu pracownicy Gdańskiego Centrum Kontaktu: 58 52 44 500.

Metryczka publikacji