KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - informacje dot.: rejestru i spisu wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Uprawnienie do udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. ma obywatel polski, który:

* najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
* nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
* nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
* nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Metryczka publikacji