Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika

 

Formularze do pobrania:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, do którego należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem,
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy wyborcy, który najpóżniej w dniu głosowania kończy 75 lat),
  • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli - gdy taki stosunek istnieje,
  • kopia zaświadczenie o prawie do głosowania osoby która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w przypadku gdy osoba ta nie figuruje w rejestrze wyboców w Gdańsku.

 

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy wnieść do organu gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania wyborcy (wpisania do rejestru wyborców) najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 4 października 2019r. Wniosek należy złożyć na piśmie według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek podpisuje wyborca, lub w przypadku, gdy wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub poczty. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu, a nie data jego nadania. Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej (ZPOW-432-7/15) niedopuszczalne jest doręczenie dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej e-mail.  Akt pełnomocnictwa sporządza się, po sprawdzeniu (na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów) danych zawartych we wniosku, w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 38, 39,40
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska  1, 2, 3, 4, 5, 10 
tel.: 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 4, 5
tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Tel.: 058 323 63 67; 323 66 65
E-mail: wso@gdansk.gda.pl

 

Tryb odwoławczy:

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz.684 z późn.zm.).

Inne informacje:

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania ma wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także wyborca który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Zobacz także:

 

Metryczka publikacji