Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Poza miejscem stałego zamieszkania do spisu wyborców dopisywani są na ich WNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców:

- wyborcy czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały lub poza miejscem wpisania do rejestru wyborców (w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na wniosek) oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali,

- żołnierze pełniący w systemie skoszarowanym zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej,

- wyborcy objęci rejestrem wyborców miasta, którzy zamierzają głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, np. w obwodzie głosowania przystosowanym dla potrzeb wyborców z orzeczoną niepełnosprawnością,

- wyborcy stale zamieszkali za granicą, którzy będą przebywać w Polsce w dniu wyborów.

Do spisu wyborców dopisywani są również (nie składając wniosku o dopisanie do spisu wyborców) wyborcy przebywający w dniu głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.

 

Zobacz także:

Głosowanie z zaświadczeniem o prawie do głosowania

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Metryczka publikacji