Głosowanie korespondencyjne

Prawo do głosowania korespondencyjnego ma wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej w dniu 30 września 2019r.  Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje pakiet wyborczy, nie później niż w 7 dniu przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy wraz z instrukcją głosowania korespondencyjnego  doręcza wyborcy urzędnik wyborczy za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. – Prawo pocztowe

Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego (25.25 KB)

 
 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w:

Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego

ul. Okopowa 21/27, 80-819 Gdańsk
tel.: 58 301 15 10; 58 305 94 41
fax: 58 301 27 30
e-mail: gdansk@kbw.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:  /alw9ax630q/Skrytka

Wniosek elektroniczny

Urzędnik Wyborczy w Gdańsku Pani Joanna Chrzanowska tel.: 790 331 973

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 z późn.zm.).

 

Inne informacje:

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 

Zobacz także:

 

Metryczka publikacji