BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Terminy wybranych czynności wyborczych

Uprawnienia wyborców w wyborach do Rady Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Gdańska i Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Czynność wyborcza

Termin

Uprawnieni

Miejsce złożenia dokumentów

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

 

od 13 sierpnia

do 19 października

(w przypadku ponownego głosowania - do 2 listopada)

Wyborca, który stale zamieszkuje w Gdańsku:

- bez zameldowania na pobyt stały w Gdańsku,

- nigdzie niezamieszkały (bezdomny),

- zamieszkujący pod innym adresem niż jego adres stałego zameldowania w Gdańsku.

Urząd Miejski w Gdańsku

 

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1

ul. Partyzantów 74

stanowiska nr 38, 39, 40

 

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3

ul. Nowe Ogrody 8/12

stanowiska nr 1, 2, 3, 4

 

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4

ul. Wilanowska 2

stanowisko nr 4, 5

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

od 13 sierpnia

do 16 października

(w przypadku ponownego głosowania - do 30 października)

Wyborca, który stale zamieszkuje w Gdańsku, wyłącznie  w obrębie okręgu wyborczego właściwego dla jego miejsca wpisania do rejestru wyborców.

od 1 do 8 października

(w przypadku ponownego głosowania - do 22 października)

 

Żołnierze pełniący, w systemie skoszarowanym, zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPRAWDZENIE DANYCH ZAWARTYCH W SPISIE WYBORCÓW

od 1 do 15 października 

(w przypadku ponownego głosowania - do 29 października)

Każdy wyborca, w zakresie jego danych.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPORZĄDZENIE

AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

od 13 sierpnia

do 12 października

(w przypadku ponownego głosowania - do 26 października)

 

- Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

- Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

od 13 sierpnia

do 8 października

w przypadku ponownego głosowania - do 25 października)

 

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego obsługująca komisarza wyborczego:

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

tel.: 58 301 15 10; 58 305 94 41; 

fax: 58 301 27 30

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /alw9ax630q/SkrytkaESP

ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA NIE WYDAJE SIĘ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeksu wyborczego – Dz.U. z 2018r. poz.754 z późn.zm.

metryczka publikacji