BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wybory do Samorządu - 2006 r.Wybory samorządowe 2006

mapa 

Wyniki wyborów samorządowych 2006!

 


 

Dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych

 


Zobacz:

 


OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Gdańsku
z dnia 24 października 2006 r.o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
W dniu 24 października 2006 r. Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku dokonała losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdańska.
W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

Numer 15 - Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA - Młodzi Socjaliści - Zieloni
Numer 16 - Komitet Wyborczy Wyborców "SOLIDARNY GDAŃSK"
Numer 17 - Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM dla GDAŃSKAPrzewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Alicja Bogucka

 


Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku zarejestrowała
w dniu 18 października 2006 r. następujących kandydatów
na Prezydenta Miasta Gdańska
w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

 

 • Adamowicz Paweł Bogdan, lat 41, wykształcenie wyższe, zam. Gdańsk
  zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP
  członek Platformy Obywatelskiej RP
 • Jaworski Andrzej, lat 36, wykształcenie wyższe, zam. Gdańsk
  zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
  członek Prawa i Sprawiedliwości
 • Młot Andrzej , lat 60, wykształcenie wyższe, zam. Gdańsk
  zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Nowaczyk Bartosz Jan , lat 28, wykształcenie wyższe, zam. Gdańsk
  zgłoszony przez KWW LEWICA - Młodzi Socjaliści - Zieloni
  nie należy do partii politycznej
 • Pusz Krzysztof Zbigniew , lat 55, wykształcenie wyższe, zam. Gdańsk
  zgłoszony przez KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
  członek Partii Demokratycznej-demokraci.pl
 • Szajna Marian Czesław , lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Gdańsk
  zgłoszony przez KWW "SOLIDARNY GDAŃSK"
  członek Ligi Polskich Rodzin

 


UCHWAŁA NR 18//2006
Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 20 października 2006.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gdańsk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miasta Gdańska, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Gdańska.

Na podstawie art. 18, ust 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr159, poz.1547; zm. , poz. Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005r. Nr 175, poz. 1457: z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242. Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) zarządza się, co następuje :

§ 1


W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miasta Gdańska oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na 12 listopada 2006r. powołuje się w gminie Gdańsk obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2Uchwała w chodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Gdańsku

Alicja BoguckaZobacz: (5 KB)
(2 KB)
Plik do pobrania: (37 KB)

 


MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
W GDAŃSKU
informuje, że


w dniu 20 października 2006r. o godz. 9,00 w sali 204 Nowego Ratusza w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 1 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych z kandydatów zgłoszonych przez uprawnione komitety wyborcze do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na 12 listopada 2006r.: art. 19, ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - O dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych.

Zobacz wykaz kandydatów zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą w Gdańsku:

 
Zobacz:Mapka graficzna z podziałem na okregi

Tekst ujednolicony: wprowadzono zmiany wynikające z uchwały Nr LI/1747/06 z dnia 26 maja 2006 r. Uchwała Nr LI/1552/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 lipca 2002 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdańska.

Na podstawie art. 15 ust 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497)) w związku z art. 92 ust. 2 i 3, art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 96, poz. 602; zm: Nr 160, poz. 1060; z 2001 r, Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971; z 2002 r. Nr 23, poz. 220)

Rada Miasta Gdańska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału miasta Gdańska na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Gdańska oraz ustala się ich numery, granice i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu:

Numer okręgu Granica okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgu
1. Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Stogi (z Przeróbką), Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce 6
2. Śródmieście, Chełm (z dzielnicą Gdańsk Południe) 7
3. Wzgórze Mickiewicza, Siedlce, Suchanino, Aniołki, Piecki - Migowo, Brętowo, Matarnia, Kokoszki 6
4. Wrzeszcz, Strzyża 5
5. Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie 5
6. Przymorze Małe, Żabianka - Wejhera - Jelitkowo -Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa 5§ 2
 • Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, o której mowa w ust. 1.


Zobacz:


Pliki do pobrania:Uwaga! W/w wzory można również pobrać osobiście
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
w pokoju numer 211, 212 lub 213. 
KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
w sprawie wyborów
do Rady Miasta Gdańska, Sejmiku Województwa Pomorskiego
oraz Prezydenta Miasta Gdańska
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
Komitety Wyborcze!

Prezydent Miasta Gdańska przypomina, że zgodnie z art. 18 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z dnia 16 lipca 1998r. ( z póź. zmianami), pełnomocnicy komitetów wyborczych proszeni są o składanie list kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Gdańska, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska

Druki zgłoszeń można odbierać i wypełnione składać w budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1, pok. 111, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.

Druki zgłoszeń:
Termin składania zgłoszeń do składu obwodowych komisji wyborczych upływa 13 października 2006r.

Do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie osoby zgłaszającej.

Przypominam, że zgodnie art. 19, ust. 6 Ordynacji, z dniem podpisania zgody na kandydowanie radnego, członkostwo w komisjach tracą osoby będące zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych kandydata na radnego.

Informacje telefoniczne udzielane są pod nr telefonu: (058) 323 70 21, 22

metryczka publikacji