BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

W głosowaniu w wyborach, które zostały zarządzone, biorą udział wyborcy wpisani do spisu wyborców sporządzonego do przeprowadzenia głosowania. Do spisu wybroców z urzędu wpisywani są wyborcy objęci rejestrem wyborców.

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców na podstawie ich wniosków.  

 

Zobacz także:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

metryczka publikacji