BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie w wyborach do organów samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania (wpisania do rejestru wyborców).

 

Poza miejscem stałego zamieszkania głosują wyborcy:

- przebywający w dniu głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych,

- żołnierze pełniący w systemie skoszarowanym zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Funkcjonariusze dopisywani są do spisu wyborców na ich wniosek, ale tylko wówczas, gdy odbywają służbę w miejscowości właściwej dla ich miejsca stałego zamieszkania (wpisania do rejestru wyborców),

- wyborcy dopisani na ich wniosek do spisu wyborców w wybranym przez nich obwodzie głosowania na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla ich miejsca stałego zamieszkania (wpisania do rejestru wyborców), np. w obwodzie głosowania przystosowanym dla potrzeb wyborców z orzeczoną niepełnosprawnością.


Wyborcy wpisani do spisu wyborców na ich wniosek oraz wyborcy wpisani w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu ich stałego zamieszkania.


ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA poza miejscem stałego zamieszkania w wyborach do organów samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast NIE WYDAJE SIĘ.


 

metryczka publikacji