BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Głosowanie korespondencyjne

Prawo do głosowania korespondencyjnego ma wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.


Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej w dniu 8 października 2018r.  (w przypadku ponownego głosowania w dniu 25 października 2018r.). Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż w 7 dniu przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy wraz z instrukcją głosowania korespondencyjnego  doręcza wyborcy urzędnik wyborczy za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. – Prawo pocztowe  

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (druk do pobrania) (161.17 KB)
 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w:

Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego

ul. Okopowa 21/27, 80-819 Gdańsk

tel.: 58 301 15 10

fax: 58 301 15 10

e-mail: gda-dyr@kbw.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /alw9ax630q/SkrytkaESP


Komunikat Komisarzy Wyborczych w Gdańsku z 14 września 2018r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego. (307.41 KB)
 
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późn.zm.).


Inne informacje:

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.


Zobacz także:


metryczka publikacji