Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

Formularze do pobrania:

 

Złóż wniosek przez Internet:

Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy –

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy –

 

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców  w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze miasta Gdańska, wyborca wnosi do organu gminy najpóźniej w 5 dniu  przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 czerwca 2020r.

Do spisu wyborców, w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. może dopisać się wyborca, który:

  • stale zamieszkuje na terenie Gdańska, ale chce głosować w innym obwodzie głosowania (np. przystosowanym do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami),
  • przebywa w Gdańsku czasowo, albo będzie tu w dniu głosowania,
  • mieszka na stałe za granicą, ale w dniu 28 czerwca będzie przebywał w Gdańsku.
  • Do spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości właściwej dla miejsca odbywania służby w systemie skoszarowanym, dopisywani są również żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Funkcjonariusze wniosek o dopisanie do spisu wyborców składają między 8 a 15 czerwca 2020r. 

 

Wniosek należy wnieść osobiście, przez pełnomocnika lub w formie dokumentu elektronicznego. Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanego podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Złożone wnioski realizujemy do 2 dnia przed dniem głosowania.

Wyborca dopisany do spisu na jego wniosek, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 

 

Wszystkie wnioski, które wpłynęły do naszego urzędu do 23 czerwca, zostały zrealizowane do 26 czerwca 2020r. Nie wysyłamy indywidualnych powiadomień o dopisaniu do spisu wyborców. Dopisanie do spisu wyborców jest czynnością materialno-techniczną dokonywaną na wniosek osoby zainteresowanej i nie wymaga potwierdzania w formie pisemnej. Adres właściwego obwodu głosowania znajdą Państwo tutaj.

 

UWAGA!

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 23 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dopisać się do spisu wyborców najpóźniej w 5 dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 7 lipca 2020 r.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć:

w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku

w jednych z Zespołów Obsługi Mieszańców,

ul, Nowe Ogrody 8/12,

ul. Partyzantów 74,

ul. Wilanowskiej 2.

Przesłać pocztą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

tel.: 58 52 44 500
tel.: 058 323 63 72; 323 66 75
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

 

Tryb odwoławczy:

Reklamacja wniesiona do wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Prezydent miasta obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji wyborca może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem prezydenta miasta. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 z późn.zm.). 

 

 

Metryczka publikacji