Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika

 

Formularze do pobrania:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, do którego należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem,
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat),
  • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli - gdy taki stosunek istnieje,
  • kopia zaświadczenie o prawie do głosowania osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w przypadku gdy osoba ta nie figuruje w rejestrze wyborców w Gdańsku.

 

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy wnieść do organu gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania wyborcy (wpisania do rejestru wyborców) najpóźniej do dnia 3 lipca 2020r. Wniosek należy złożyć na piśmie według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek podpisuje wyborca, lub w przypadku, gdy wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub poczty. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu, a nie data jego nadania. Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej (ZPOW-432-7/15) niedopuszczalne jest doręczenie dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej e-mail.  Akt pełnomocnictwa sporządza się, po sprawdzeniu (na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów) danych zawartych we wniosku, w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania złożony przed I turą głosowania dotyczy również ponownego głosowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491),  wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć:

w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku

w jednych z Zespołów Obsługi Mieszańców,

ul, Nowe Ogrody 8/12,

ul. Partyzantów 74,

ul. Wilanowskiej 2.

Przesłać pocztą tradycyjną.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 58 52 44 500
tel. 58 323 63 67
E-mail: wso@gdansk.gda.pl

 

Tryb odwoławczy:

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz.684 z późn.zm.).

Inne informacje:

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania ma wyborca który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat oraz wyborca posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), w tym także osoba posiadająca orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoba о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Zobacz także:

 

Metryczka publikacji