Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Głosowanie korespondencyjne

Formularze do pobrania:

 

Złóż wniosek przez Internet:

Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce)

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy –

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy –

 

Termin i sposób załatwienia:

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić:

  • do 30 czerwca 2020r.
  • do 7 lipca, w przypadku wyborców podlegających w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
  • do 10 lipca, w przypadku wyborców podlegających w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy kwarantannę, izolację, rozpoczęli po 7 lipca.

 

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje pakiet wyborczy, nie później niż w 5 dniu przed dniem wyborów. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego po 29 czerwca, pakiet wyborczy otrzymuje nie później niż 2 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy wraz z instrukcją głosowania korespondencyjnego  doręcza wyborcy urząd gminy za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. – Prawo pocztowe, lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklaruje to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Termin odbioru pakietu zostanie uzgodniony telefonicznie.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonane przed I turą głosowania dotyczy również ponownego głosowania. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Niedopuszczalne jest zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego telefonicznie, faxem ani pocztą elektroniczną e-mail. Wyjaśnienia PKW ZPOW-711-69_20 z dn. 05.06.2020 (1.25 MB) . Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca pozostający w kwarantannie lub izolacji może zgłosić telefonicznie na numer 58 52 44 500 -  wyjaśnienia - wyborca podlegający kwarantannie (002) (335.42 KB)

Za uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491),  zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy złożyć:

w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku

w jednych z Zespołów Obsługi Mieszańców:

ul, Nowe Ogrody 8/12,

ul. Partyzantów 74,

ul. Wilanowskiej 2.

Przesłać pocztą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego.

Jednostka odpowiedzialna:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego obsługująca komisarza wyborczego
ul. Okopowa 21/27, 80-819 Gdańsk
tel.: 58 301 15 10; 58 305 94 41
fax: 58 301 27 30
e-mail: gdansk@kbw.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:  /alw9ax630q/Skrytka

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

tel.: 58 52 44 500
tel.: 058 323 63 72; 323 66 75
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz.979).

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 z późn.zm.).

 

Inne informacje:

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach tych domów oraz w zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres wskazał w zgłoszeniu.

W rozumieniu Kodeksu wyborczego osobą niepełnosprawną, jest osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), w tym także osoba posiadająca orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoba о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Metryczka publikacji