BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji zadania „Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych: skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy ul. Związkowej w Gdańsku”.

OBWIESZCZENIE
      

        
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 2096),
 
Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, z dnia 09.10.2018r. nr rejestru RPW/342682/2018, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji zadania „Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych: skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy ul. Związkowej w Gdańsku”, które obejmuje skwer/park przy ul. Związkowej w tym budowę sieci telekomunikacyjnej i przebudowę oświetlenia wraz z zielenią ogólnodostępną (m. in. ścieżki, place) i małą  architekturą (m. in. obiekty rekreacyjne i sportowe, ławki, kosze, stojaki rowerowe) przy ul. Związkowej w Gdańsku, na terenie działek nr 89/2, 112/3, 92, obręb nr 110.
 
W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pok. nr 454 Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku (poniedziałki od 8ºº do 16 ºº, środy od 8ºº do 17ºº, czwartki od 8ºº do 9ºº i od 14ºº do 16ºº, piątki od 8ºº do 15ºº (we wtorki nie ma przyjęć interesantów).

metryczka publikacji