BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ oświetlenie m.in. ul. Żywieckiej w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018r. Dz.U. poz.2096), w związku z art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że została wydana decyzja nr WUiA-V.6733.106-5.2018.NA.296510 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :

„Budowa oświetlenia ulicy Żywieckiej, ulicy Jana Ostroroga, ulicy Manifestu Połanieckiego i ulicy Andrzeja Modrzewskiego w Gdańsku, na dz. nr 1184 obr. 043, dz. nr 706/2, dz. nr 487/5, dz. nr 359/4, dz. nr 486/3, dz. nr 875/18, dz. nr 481/9, dz. nr 817/12, dz. nr 466/6 obr. 044.”

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią powyższej decyzji w pokoju nr 455 w poniedziałki 8.00-16.00, w środy 8.00-17.00, w czwartki 8.00-9.00 i 14.00-16.00 oraz w piątki 8.00-15.00 w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia.

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.5.12.2018r.

metryczka publikacji