BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulic Kalinowej i Storczykowej w Gdańsku.

 O B W I E S Z C Z E N I E

          Stosownie do art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami),

 

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że z wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Szczęsnego, z dnia 3.09.2018r., nr rej. wniosku RPW/296508/2018, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulic Kalinowej i Storczykowej w Gdańsku, na terenie działek nr ew. 368/1, 408/1, 408/25, 408/2, 408/66, 408/85, 408/69, 408/86, 408/87, 408/70, 408/88, 408/71, 408/84, 372/1, 408/50 obręb 35 oraz nr ew. 394/1, 881/3, 811, 948/1, 963/2 obręb 36.

 

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych terenu objętego inwestycją oraz terenów przyległych, że mogą składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Wydziale Urbanistyki i Architektury wnioski, uwagi i zastrzeżenia dot. w/w inwestycji w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 10.10.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 438 (tel. 58-32-36-438) w poniedziałki w godz. 800-1600, środy w godz. 800-1700, czwartki w godz. 800-900 i w godz. 1400-1600 oraz w piątki w godz. 800-1500, we wtorki nie ma przyjęć klientów.

 

metryczka publikacji