BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ekranu akustycznego EA-6 przy drodze krajowej nr S6 – Obwodnicy Trójmiasta na odcinku od km 331+305 do km 331+690 w Gdańsku

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Stosownie do art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1945),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Subisława 5 w Gdańsku z dnia 12.10.2018r. nr rej. wniosku RPW/347424/2018 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

dla inwestycji polegającej na budowie ekranu akustycznego EA-6 przy drodze krajowej nr S6 – Obwodnicy Trójmiasta na odcinku od km 331+305 do km 331+690 w Gdańsku (Rejon w. Lotnisko).

 

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych terenu objętego inwestycją oraz terenów przyległych, że mogą składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Wydziale Urbanistyki i Architektury wnioski, uwagi i zastrzeżenia dot. w/w inwestycji w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 9.11.2018r.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 438 (tel. 58-32-36-438) w poniedziałki w godz. 800-1600, środy w godz. 800-1700, czwartki w godz. 800-900 i w godz. 1400-1600 oraz w piątki w godz. 800-1500, we wtorki nie ma przyjęć klientów.

 

metryczka publikacji