BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową, usługami w parterze wraz z infrastrukturą techniczną, po rozbiórce obecnego zainwestowania, w Gdańsku przy ul. mjr Mieczysława Słabego 4 na działce nr 22/27 obręb 027.

OBWIESZCZENIE

              Stosownie do art. 49a, art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)


Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek Pana Tomasza Muszkiewicza zamieszkałego w Gdańsku przy ul. Emilii Plater 22/9 reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Rafała Degutis z dnia 14.09.2018 r. nr rejestru RPW/308964/2018, uzupełniono wniosek w dniu 11.10.2018 r. nr RPW/346746/2018,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne pismem nr WUiA-IV.6730.313-3.2018.G.308964 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową, usługami w parterze wraz z infrastrukturą techniczną, po rozbiórce obecnego zainwestowania, w Gdańsku przy ul. mjr Mieczysława Słabego 4 na działce nr 22/27 obręb 027.


W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pokoju 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº ).


Pouczenie : Informuje się, że zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 03.12.2018 r.metryczka publikacji