BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zaw. o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na realizację inwest. drogowej roz- i przebudowa ul. Belgradzkiej w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. poz.2096 z 2018 r.), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. z 2018 r. Dz.U. poz. 1474)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ,

wykonujący zadania Starosty, zawiadamia że z wniosku z dnia 19.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej drogi o kategorii drogi gminnej – ul. Belgradzkiej w Gdańsku wraz ze zjazdem na teren nieruchomości oznaczonej jako działka 378/4 i 378/5 obr. 053”.

Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren projektowanego pasa drogowego:

Województwo pomorskie, Gmina Gdańsk: obręb 053: 374/1, 865/2 (865), 866/1 (866)

Wykaz działek objętych obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury oraz dróg innej kategorii:

Województwo pomorskie, Gmina Gdańsk: obręb 053: 394/1, 865/3 (865), 866/2 (866) , 378/4 , 378/5

Uwaga: w nawiasach podano numery działek przed podziałem, wg oznaczenia w katastrze nieruchomości.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej inwestycji, a także możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pok.459 (w poniedziałki w godz. 800- 1600, środy w godz. 800- 1700, piątki w godz. 800- 1500 oraz czwartki w godz. 800-900 i 1400-1600).

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (06.12.2018r.).

metryczka publikacji