BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zadania biura

 

Do zadań Biura należy ;

  1. prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie;
  2. opiniowanie projektów (dokumentacji) i programów, w zakresie ochrony zabytków, opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
  3. przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta przy zabytkach stanowiących własność Miasta oraz nadzorowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność Miasta;
  4. współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych;
  5. zapewnienie warunków popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach, ich znaczeniu dla historii i kultury, w tym prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Gdańska;
  6. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Miasta;
  7. prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej;
  8. zlecanie prowadzenia prac badawczych i dokumentacyjnych ujętych w budżecie Biura oraz sprawowanie nad nimi nadzoru merytorycznego;
  9. monitorowanie stanu zachowania zabytków będących własnością Miasta;
  10. sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z jego realizacji;
  11. przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem i niezwłoczne przekazanie przyjętego zawiadomienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków;
  12. wydawanie legitymacji i zaświadczeń o pełnieniu funkcji społecznego opiekuna zabytków;
  13. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi oraz instytucjami ochrony dóbr kultury w zakresie ochrony zabytków;
  14. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad zabytkami;
metryczka publikacji