BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Dotacja na zamianę ogrzewania węglowego na: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Formularze do pobrania:

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub podmiot prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy wnioskodawcy – wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia poniższych informacji:

lub

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • 1) wniosek o udzielenie dotacji,
 • 2) dokument potwierdzający stosowanie  ogrzewania węglowego, jako jedynego źródła ogrzewania,  w sezonie grzewczym poprzedzającym instalację ogrzewania  elektrycznego, gazowego, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
  • a) zaświadczenie zarządu wspólnoty, zarządcy nieruchomości, administratora – w przypadku gdy taki organ został ustanowiony,
  • b) opinia kominiarska - w pozostałych przypadkach, nie wymienionych w lit. a), w szczególności w przypadku  budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym bliźniaczych i szeregowych,
 • 3) kserokopie rachunków lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały rachunków/faktur należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
 • 4) oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku, dotyczące w szczególności:
  • a) likwidacji węglowego systemu ogrzewania,
  • b) odbioru technicznego instalacji grzewczej,
  • c) zgody właściciela/współwłaściciela, zarządu wspólnoty, zarządcy lub administratora  nieruchomości na zmianę sposobu ogrzewania i wypłatę dotacji,
  • d) zawarcia umowy z dostawcą medium grzewczego.
 • 5) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  jest zobowiązany przedstawić:
  • a) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybolówstwie jaką otrzymał w roku, w którym składa wniosek o udzielenie dotacji oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, w którym składa wniosek albo oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis w w/w okresie ,
  • b) informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Wnioski nierozpatrzone w roku, w ktorym zostały złożone - podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja - parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 2
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
informacja - parter
tel. 58 323 71 70

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
informacja – parter oraz stanowisko 18
tel. 58 323 60 30

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

SEKRETARIAT WYDZIAŁU ŚRODOWISKA Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Piekarnicza 16 pok. 15
tel. 58 768 82 00

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Referat Zmian Klimatycznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba Wydziału Środowiska: ul. Piekarnicza 16
pokój nr 11, tel. 58 768 82 13

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LV/1570/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018r

BIP URM_2018_7_1570 BIP (242.45 KB)

 

Inne informacje:

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  niżej wymienione podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.


Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

Wysokość jednorazowej dotacji na zadanie (zamiana ogrzewania węglowego  na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej)  ustala się według następujących zasad:

1)         100 % łącznej wysokości wydatków, nie więcej niż 7 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych  i przedsiębiorców, z wyłączeniem  wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych , o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy  z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa do Kościoła  Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

2)         50% wydatków ale nie więcej niż 20 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych

3)         50% wydatków, ale nie więcej niż 10 000 zł dla kościelnych osób prawnych, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy  z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa do Kościoła  Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

4)         50 % wydatków,  ale nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych ubiegających się o dotację na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe lub elektryczne

5)         dotacje, dla wspólnot mieszkaniowych, na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej udzielane są na zasadach określonych w rozdziale XI „Regulaminu udzielania dotacji…”

6)         w przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa ubiega się o dotację na zasadach określonych  w rozdziale XI – członkowie wspólnoty, stosujący ogrzewanie węglowe, jako jedyne źródło ogrzewania, w sezonie grzewczym poprzedzającym  podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej, mogą ubiegać się o dotację na montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu).  Wysokość dotacji ustala się następująco: 100% wydatków ale nie więcej niż 2000 zł.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są  wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym łożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

 

 

Dotacją objęte są wydatki poniesione na:

1)        ogrzewanie gazowe:

 1. a) zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym,
 2. b) montaż instalacji grzewczej, w tym montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
 3. c) zakup i montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego);

2)         ogrzewanie elektryczne:

 1. a) zakup i montaż urządzeń grzewczych (nie dotyczy przenośnych urządzeń grzewczych nie związanych trwale z obiektem budowlanym), będących źródłem ciepła,
  w szczególności: pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, grzejników na podczerwień,
 2. b) wykonanie przyłączy do linii przesyłowych,
 3. c) montaż instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania.

3)        podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

 1. a) wykonanie przyłącza ciepłowniczego do linii przesyłowej,
 2. b) montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu)

 

metryczka publikacji