BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydawanie skierowania do kształcenia specjalnego (w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych oraz ośrodkach)

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 • Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury).
  W przypadku wniosku o skierowanie do przedszkola/szkoły/ośrodka specjalnego znajdującego się poza terenem Miasta Gdańska, we wniosku należy podać jego nazwę i adres.
 • Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Kartuska 5
80-802 Gdańsk
pokój nr 304
tel. 58 323 67 27

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko nr 14 do 17
tel. 58 323 60 64 do 67

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji
tel. 58 3237130

Informacji udziela pracownik WE:
ul. Kartuska 5
80-802 Gdańsk
pokój nr 304
tel. 58 323 67 27
fax 58 323 67 57

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Organizacji Oświaty
ul. Kartuska 5
80-802 Gdańsk
pokój nr 312
tel. 58 323 67 27, fax 58 323 67 57

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).

Inne informacje:

Forma załatwienia

 • Skierowanie do kształcenia specjalnego w formie pisma zobowiązującego dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka specjalnego do zapewnienia uczniowi odpowiedniej formy kształcenia (do wiadomości: wnioskodawca, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka).
 • Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska do właściwego Starosty (będącego organem prowadzącym dla przedszkola/szkoły/ośrodka specjalnego) o wydanie skierowania w przypadku placówki znajdującej się poza terenem Miasta Gdańska.

Dostępność procedury

 1. Oficjalny Serwis Internetowy Miasta Gdańska (www.gdansk.pl)
 2. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. 3 Maja 9
 3. Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, 2, 3, Urząd Miejski w Gdańsku

Uwagi

 • Dzieci z innych gmin mogą zostać przyjęte do specjalnego przedszkola/specjalnego oddziału przedszkolnego po podpisaniu przez gminę porozumienia w sprawie finansowania wydatków za uczęszczanie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
 • Uczniowie kierowani są do przedszkola/szkoły/ośrodka specjalnego zgodnie z posiadanym wiekiem, wykształceniem oraz typem niepełnosprawności.
 • W przypadku wniosku o skierowanie do przedszkola/szkoły/ośrodka specjalnego znajdującego się poza terenem Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska bezzwłocznie występuje do właściwego Starosty (będącego organem prowadzącym dla przedszkola/szkoły/ośrodka specjalnego) o wydanie skierowania. Kopia wniosku Prezydenta Miasta Gdańska jest przesyłana do wiadomości do wnioskodawcy.
 • W przypadku, gdy dziecko zamieszkuje poza terenem Miasta Gdańska, a w danym powiecie nie ma odpowiedniego przedszkola/szkoły/ośrodka specjalnego wniosek wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno–pedagogicznej powinny zostać skierowane do właściwego starosty zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka. Starosta wraz z osobnym wnioskiem oraz kompletem dokumentów zwraca się o wydanie skierowania do Prezydenta Miasta Gdańska.

Dodatkowe informacje
Przed złożeniem wniosku rodzice (prawni opiekunowie) powinni uzyskać potwierdzenie możliwości przyjęcia dziecka w wybranej szkole (czy placówka posiada wolne miejsca).

metryczka publikacji