Koronawirus - przyznawanie ulg podatkowych (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP. Złożony dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty:

Organ podatkowy może udzielać ulg podatkowych wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych, po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania podatkowego.

ULGA DLA PRZEDSIĘBIORCY, W TYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ oraz ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

  • wniosek zawierający sprecyzowaną treść żądania wraz z uzasadnieniem,  
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną,
  • dokumenty finansowe przedstawiające pogorszenie sytuacji finansowej,
  • oświadczenie w sprawie rodzaju prowadzonej działalności oraz stanu zatrudnienia.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Sprawa zostanie rozstrzygnięta w postaci decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

lub za pomocą platformy e-PUAP.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatków
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 250
tel.: +48 58 323 62 50

Tryb odwoławczy:

Stronie służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 220 § 1 w związku z art. 223 Ordynacji podatkowej). Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno spełniać wymogi określone w art. 222 Ordynacji podatkowej, tj. zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm),
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 362)
  • Komunikat Komisji UE - Tymczasowe ramy środków pomocy w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020r.)
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 374)

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji