BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Samodzielne stanowiska pracy ds. budżetu i współpracy

Finanse kultury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Pracownicy:
pokój nr 116
Alina Kopicka           +48 58 323 61 76
Małgorzata Żabka    +48 58 323 61 16

Zadania:

  • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania,
  • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych,
  • bieżące monitorowanie budżetu Biura, dokonywanie czynności kontrolnych i nadzór nad dokumentami finansowo - księgowymi,
  • przygotowywanie analiz ekonomicznych i sprawozdań,
  • koordynowanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie kultury oraz współpraca przy sporządzaniu projektów umów i ich rozliczanie pod względem formalno – rachunkowym,
  • prowadzenie spraw związanych z kontrolą i rozliczaniem dotacji udzielanych przez Miasto w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • przygotowywanie wniosków i sprawozdań z dotacji przyznawanych instytucjom kultury,
  • współpraca z instytucjami kultury przy tworzeniu planów i sprawozdań finansowych.
metryczka publikacji