BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Wydatków Budżetowych

Kierownik: Emilia Fierka
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 243
tel.: +48 58 323 65 64
e-mail: wf@gdansk.gda.pl

Zadania referatu:

 • obsługa finansowa Urzędu w zakresie wydatków bieżących, w tym:
  • kontrola zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,
  • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,
  • realizacja płatności w formie: gotówkowej i bezgotówkowej,
  • prowadzenie obsługi kasy w złotych i w dewizach w zakresie: wypłat gotówkowych, rozliczenia delegacji i zaliczek udzielonych pracownikom, przyjmowania wpłat wadiów i dokonywania ich zwrotu, przyjmowania dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz zwrotów nadpłat dochodów podatkowych i niepodatkowych,
 • sporządzanie  rejestru zakupów dla Urzędu Miejskiego w zakresie podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, dotyczącego wydatków bieżących,
 • prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków z tytułu podatku VAT naliczonego od pozostałych nabyć i uzgadnianie jej z rejestrem zakupu Urzędu Miejskiego,
 • prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu w zakresie:
  • bieżących wydatków budżetowych, w tym między innymi: zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, wynagrodzeń, delegacji, wydatków realizowanych ze środków pomocowych otrzymanych z zagranicy, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kart płatniczych wydanych pracownikom Urzędu Miejskiego,
  • sum na zlecenie,
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania robót,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych Urzędu w zakresie:
  • wydatków budżetowych,
  • wydatków realizowanych ze środków pomocowych otrzymanych z zagranicy,
  • wydatków strukturalnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych:
  • bilansu Urzędu,
  • rachunku zysków i strat Urzędu,
  • zestawienia zmian funduszu  Urzędu w części dotyczącej Referatu,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS dotyczących międzynarodowej wymiany usług.
metryczka publikacji